sobota, 8 listopada 2014Karta Praw Studenta
została podpisana 12 września 2012 roku przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego -  prof. Barbarę Kurdycką oraz Przewodniczącego Rektorów Akademickich Szkół Polskich - prof. Wiesława Banysia1. Student jest najważniejszym podmiotem uczelni.

Kształcenie na studiach jest zorientowane przede wszystkim na studenta. Głównym celem zmian wprowadzanych stopniowo na uczelniach jest stworzenie przejrzystych zasad studiowania i podnoszenie jakości kształcenia. Zmianie uległ również system pomocy materialnej. Różne rodzaje pomocy można łączyć. Dla najlepszych studentów stworzono ponadto programy takie jak np. "Diamentowy Grant", który otwiera wybitnym studentom drogę do kariery naukowej.

2. Każdy maturzysta ma równe szanse w dostępie do studiów bezpłatnych.


Studiowanie nadal jest bezpłatne. Za naukę na studiach stacjonarnych w uczelni publicznej nie trzeba płacić przez cały czas trwania studiów. Student ma też prawo do darmowego studiowania na międzywydziałowych studiach interdyscyplinarnych, gdzie w ramach indywidualnego programu łączy interesujące go dziedziny. 
3. Każdy student ma równe szanse w dostępie do studiów na drugim kierunku.


Wprowadzono nowy model dostępu do studiów na drugim kierunku otwierając tym samym drogę do bezpłatnego studiowania wszystkim kandydatom na studia. Dnia 9 lipca 2014 roku na posiedzeniu sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży przegłosowano poprawkę, która skreśla przepisy o odpłatności za drugi kierunek studiów z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
4. Uczelnia nie może pobierać opłat za egzaminy i podstawowe usługi edukacyjne.

Stworzyliśmy katalog bezpłatnych usług edukacyjnych, zgodnie z którym Uczelnia nie może żądać od studentów dodatkowych opłat za egzaminy, egzaminy dyplomowe, poprawkowe i komisyjne, wpis na kolejny semestr i rok studiów ani za złożenie i ocenę pracy dyplomowej czy wydanie suplementu do dyplomu. Katalog obejmuje wszystkich studentów – zarówno z uczelni publicznych, jak i niepublicznych. 

5. Prawa studenta chroni umowa cywilno-prawna z uczelnią publiczną i niepubliczną.

Wszystkie uczelnie muszą podpisywać umowy cywilno-prawne z każdym studentem. Zapisy umowy na uczelni publicznej powinny określić m.in. do czego student ma prawo, jakie są jego obowiązki, co gwarantuje żakowi uczelnia, na jakich zasadach można zmienić kierunek studiów, a także jakie są koszty powtórzenia roku lub nieukończenia studiów w najkrótszym możliwym terminie. Umowy ze studentami uczelni prywatnych, studiów zaocznych i wieczorowych muszą określać także wielkość i sposób płacenia czesnego. 

6. Uczelnia nie może pobierać od studenta żadnych dodatkowych opłat nieprzewidzianych w umowie ze studentem.

Obowiązkowa umowa z uczelnią daje studentowi ochronę również wobec niewłaściwie i niespodziewanie wprowadzanych zobowiązań finansowych. Uczelnie niepubliczne otrzymują przychody z tytułu czesnego. Uczelnie publiczne też mogą pobierać opłaty m.in. za świadczone usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych. 

7. Każdy student ocenia pracę nauczyciela akademickiego.

Nauczyciele akademiccy pracują dla studentów. Zajęcia powinny być merytoryczne, a wykłady i ćwiczenia należy ciekawe oraz prowadzone w przystępny sposób. Kadra naukowa powinna mieć czas dla studentów. 

8. Każdy student ma prawo do jawnej obrony pracy dyplomowej.

Obrona pracy licencjackiej, magisterskiej czy inżynierskiej nie musi się odbywać za zamkniętymi drzwiami. Na wniosek promotora lub studenta może być także jawna. Student może zaprosić na nią przyjaciół, czy przyszłego pracodawcę, przed którym chce się pochwalić swoją pracą dyplomową. W razie wątpliwości student będzie mógł się przekonać czy jest oceniany merytorycznie, a profesor ma szansę zaprezentować przed ekspertami z konkretnej dziedziny efekty współpracy z danym studentem.

9. Uczelnia prowadzi obowiązkowy monitoring losów zawodowych studentów w celu dostosowania programów do potrzeb rynku pracy.

Monitoring losów zawodowych to cenne źródło informacji zarówno dla Uczelni jak i dla danego studenta. Uczelnia ma obowiązek wiedzieć, jak radzą sobie na rynku pracy osoby, które wcześniej ukończyły monitorowany kierunek. Umożliwia to modyfikację oferty edukacyjnej zgodnej z aktualnymi wymaganiami na rynku pracy.

10. Rzecznik praw absolwenta działa na rzecz szybkiego wejścia absolwentów na rynek pracy.

Rzecznik Praw Absolwenta działa od 2011 roku. Jego najważniejszym zadaniem jest działanie na rzecz ograniczania formalnych barier w dostępie absolwentów do rynku pracy oraz rekomendacja rozwiązań systemowo-prawnych umożliwiających absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. Obecnym Rzecznikiem Praw Absolwenta jest Bartłomiej Banaszak – Międzynarodowy Ekspert ds. Jakości Kształcenia.


Jeśli masz więcej pytań napisz do:

Więcej na stronie:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz