poniedziałek, 13 listopada 2017


„Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
 Stany Zjednoczone a dyplomacja, 
polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe”W imieniu Koła Naukowego Prawa Amerykańskiego "The American Law Society" oraz Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Dyplomacji „Inter Gentes” zapraszam serdecznie do biernego udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe", która odbędzie się już 22 listopada 2017 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna i prawo międzynarodowe" to doskonała okazja nie tylko do popularyzacji prawa amerykańskiego w kręgach akademickich, ale również możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, doktorantami, studentami oraz uczestnikami nie związanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem konferencji.

Tematyka Konferencji obejmować będzie zarówno zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne odnoszące się przede wszystkim do dyplomacji, a także jej wpływu na politykę zagraniczną USA oraz współczesnych mocarstw. Celem konferencji jest przedstawienie historyczno-społecznego uwarunkowania rozwoju dyplomacji oraz jej znaczenia we współczesnym świecie. Ogólnopolski charakter konferencji z pewnością umożliwi spojrzenie na tę problematykę w sposób holistyczny, obejmujący szereg rozmaitych perspektyw.

Ponadto jednym z najbardziej istotnych założeń wydarzenia jest dyskusja wykorzystująca dotychczasowe badania z zakresu historii, teorii i filozofii prawa a także myśli politycznej i prawnej, związane z rolą dyplomaty w polityce międzynarodowej. 
Głównym zamierzeniem wydarzenia jest przegląd najważniejszych zagadnień prawnych odnoszących się do polityki zagranicznej USA, jej historyczno–społecznych uwarunkowań oraz współpracy z innymi mocarstwami na arenie międzynarodowej, w szczególności w dobie współczesnych konfliktów. Poza tym rozważania nad rolą Stanów Zjednoczonych w prawie międzynarodowym stanowić mają przyczynek do ożywionej dyskusji o charakterze komparatystycznym, tj. dyskusji nad możliwościami potencjalnego przyjęcia pewnych rozwiązań amerykańskich również w Polsce. 

Do wygłoszenia prelekcji podczas Konferencji zostaną zaproszeni w pierwszej kolejności studenci kierunków prawniczych, historycznych oraz innych kierunków humanistycznych z największych ośrodków akademickich w kraju, jak również aplikanci zawodów prawniczych i doktoranci skupiający swe zainteresowania wokół prawa międzynarodowego, doktryn polityczno-prawnych oraz historii prawa. 

Więcej informacji na temat Konferencji znajdziecie na stronie Wydarzenia na portalu Facebook.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję
"Stany Zjednoczone a dyplomacja, polityka zagraniczna 
i prawo międzynarodowe" patronatem medialnym. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz