niedziela, 10 marca 2019W imieniu Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego działającego przy Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, serdecznie zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”, która odbędzie się w dniach od 10 do 13 kwietnia 2019 roku na WPiA UMK w Toruniu. Konferencja jest adresowana do studentów i doktorantów wszystkich uczelni wyższych.


Konferencja ma na celu poszerzenie wiedzy z zakresu gospodarczych aspektów związanych z prawem karnym. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do studentów oraz doktorantów wszystkich uczelni wyższych. Podjęta problematyka nie jest przypadkowa - mając na względzie wachlarz zagadnień gospodarczych wpisujących się w przestępstwa penalizowane na gruncie nie tylko kodeksu karnego, ale również kodeksu karnego skarbowego, zorganizowano wydarzenie, którego tematyka pozwoli na podjęcie głębszej refleksji nad wskazanymi dziedzinami prawa w najważniejszych aspektach. Wobec powyższego głównym celem konferencji będzie przeanalizowanie aktualnej polityki karnej oraz przyjętych poglądów doktryny, a także ich wpływ na proces legislacyjny. W ramach Konferencji przewidziany został zarówno czas na poszerzenie zagadnień czysto teoretycznych (poprzez wysłuchanie referatów prelegentów), jak również wzięcie aktywnego udziału w dyskusji, co umożliwi podzielenie się przemyśleniami i poglądami uczestników wydarzenia.

Planowane są panele interdyscyplinarne z zakresu prawa karnego materialnego, prawa karnego skarbowego, a także przestępczości gospodarczej mającej miejsce w służbach mundurowych. Z uwagi na rozpiętość zakresu merytorycznego panele tematyczne na planowanej konferencji zostaną ustalone, dopiero po konkursie otrzymanych abstraktów.
Opłata za uczestnictwo czynne wynosi 100 zł. Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Osoby zainteresowane czynnym udziałem proszone są przez Organizatorów o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie abstraktu (max. 500 słów) poprzez Formularz Google do 10 marca 2019 roku. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych spośród nadesłanych propozycji referatów. Wyboru referatów dokona Komisja złożona z pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UMK oraz Organizatorów Konferencji. W razie pytań lub wątpliwości Organizatorzy proszą o kontakt drogą mailową: konferencja.karna.2019@gmail.com lub poprzez wiadomość prywatną skierowaną do Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego UMK na stronie wydarzenia na portalu Facebook.


Blog "In§piracja dla Prawnika" objął Ogólnopolską Konferencję Naukową
"Prawnokarne aspekty związane z prowadzeniem 
działalności 
gospodarczej" patronatem medialnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz