piątek, 24 stycznia 2020

"Wolontariat w Studenckiej 
  Uniwersyteckiej Poradni Prawnej"


Program wolontariatu w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej działającej w ramach Fundacji Poradni Prawnych polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji w całej Polsce – poradni prawnych, czyli organizacji non-profit, w których studenci zarówno prawa jak i administracji, pod nadzorem oraz opieką merytoryczną pracowników naukowych – praktyków prawa, udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym w trudnej sytuacji materialnej.


Podstawowym celem wolontariatu jest możliwość udzielania rzetelnej i przede wszystkim bezpłatnej pomocy prawnej. Dzięki czemu w ramach programu wolontariatu zarówno realizuje się misję społeczną, jak również kształtuje wśród studentów – prawników in spe świadomość, iż zawód adwokata czy radcy prawnego należy traktować jak zawód zaufania publicznego, wymagający ugruntowanej wiedzy prawniczej i umiejętności właściwego stosowania prawa w praktyce. Wobec czego wolontariusze danej poradni prawnej mają idealną okazję do zapoznania się z różnymi problemami społecznymi, a tym samym wzrasta w nich wrażliwości, m.in. na kwestie naruszania praw człowieka, zasad współżycia społecznego, praw pracownika czy najemcy lokalu.

Drugim równie ważnym celem programu wolontariatu w Studenckich Uniwersyteckich Poradniach Prawnych jest doskonalenie procesu kształcenia studentów prawa i administracji, w ramach stosowania przez nich wiedzy zdobytej podczas studiów w bezpośrednich relacjach z potencjalnymi klientami, a także zmierzania z realnymi problemami wielu grup społecznych, m.in. osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, ofiar przemocy domowej czy cudzoziemców. Zatem jest to idealne połączenie kształcenia teoretycznego z możliwością zdobywania niezbędnych w przyszłości umiejętności praktycznych.

Wolontariusz danej sekcji zajmuje się udzielaniem całkowicie darmowych porad prawnych w postaci wydawania opinii prawnych oraz konstruowania prostych pism procesowych z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa rolnego i żywnościowego. Wolontariusze nie podejmują spraw, w których działa już adwokat lub radca prawny reprezentujący danego klienta, a porady udzielane są wyłącznie na piśmie. Działania poszczególnych wolontariuszy nadzorowane są przez opiekunów naukowych wskazanych powyżej sekcji prawnych. Zadaniem opiekuna naukowego jest przede wszystkim przeanalizowanie danej sprawy, zapoznania się z rozstrzygnięciem przygotowanym przez wolontariuszy, udzielenie ewentualnych wskazówek, jeśli dana opinia wymaga pewnych zmian oraz finalne zaakceptowanie opinii i/lub pisma procesowego, które następnie wolontariusze przekazują klientom poradni. Istotnym jest, aby cała procedura trwała maksymalnie trzy tygodnie, dlatego też obowiązkiem wolontariuszy, poza ciągłym rozwojem naukowym, jest dotrzymywanie wszelkich terminów obowiązujących w poradni prawnej.


Należy podkreślić, że przedmiotowe porady udzielane są osobom, których stan majątkowy nie pozwala na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika. Dlatego też działalność Studenckich Uniwersyteckich Poradni Prawnych skierowana jest przede wszystkim do osób ubogich, w podeszłym wieku, schorowanych. Warto również wskazać, iż wolontariusze oraz pracownicy naukowi zapewniają niezbędną poufność w ramach świadczonych przez poradnię usług.

Wobec powyższego serdecznie zachęcam czytelników bloga, którzy studiują prawo do udziału w programie wolontariatu w Studenckich Uniwersyteckich Poradniach Prawnych działających przy Waszych Wydziałach Prawa i Administracji, jak również promowania działalności danego oddziału poradni wśród studentów z Waszego otoczenia, którzy mogliby być zainteresowani udzielaniem się w ramach przedmiotowego wolontariatu.

2 komentarze: